Disposem d'advocats especialitzats en dret de successions i resolució de conflictes entre hereus.

Dret d'herències i successions

 

 • Redacció del testament i planificació successòria amb previsió de l'impacte fiscal.
 • Donacions anticipades.
 • Pactes Successoris: contractes amb efectes posteriors a la defunció.
 • Memòries Testamentàries.
 • Voluntats anticipades.
 • Designació de marmessores.
 • Testament vital.
 • Testament digital.
 • Testament hològraf
 • Accions per a blindar el patrimoni.
 • Tramitació de l'herència sense testament: declaració d'hereus.
 • Tramitació de l'Acceptació o Repudiació de l'Herència, amb gestió del pagament dels impostos.
 • Interrogatori In Iure: anomenada als hereus.
 • Partició i adjudicació en lots de l'herència.
 • Liquidació successòria.
 • Gestió registral de les propietats.
 • Negociació extrajudicial: actes de conciliació i acords.
 • Reclamació judicial de legítima.
 • Reclamació judicial de llegats.
 • Reclamació judicial del dret a la quarta falcídia.
 • Reclamació judicial dels drets de la parella.
 • Desheretament.
 • Impugnació i nul·litat del testament.
 • Impugnació de pacte successori.
 • Impugnació de donació.
 • Divisió judicial de l'herència.
 • Demanda contra l'herència jacent.
 • Mesures cautelars.